Praktisk Info

Husregler / Vedligeholdelse

Klik på linket nedenfor og du vil blive viderestillet til vores husregler

Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre og vinduer. 

Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. 

Vedligeholdelse af altaner, påhviler de enkelte andelshavere sammen med den indvendige vedligeholdelse. Andelshaverne er forpligtet til at holde altanerne vedlige, således at de til enhver tid er pæne, ordentlige og sikre. Vedligeholdelsespligten omfatter også fornyelse. Så længe altaner vedligeholdes forsvarligt og fornys i fornødent omfang, foretages der ikke afskrivning af den forbedring, som altanerne udgør, på grund af alder og slitage, jf. § 14 st k. 1, nr. 3. 

Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i § 21, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel.

Køb / Salg

Når du skal købe eller sælge er der en masse dokumenter der skal være styr på. Klik på linket nedenfor, så kommer du videre til information omkring køb og salg af bolig

Spørgsmål / Klage

Kære andelshavere og lejere.

Vi ønsker at sikre, at vi alle her i foreningen føler sig hørt, trygge og understøttet. Hvis du har spørgsmål, kommentarer, eller hvis der er noget, du gerne vil klage over, opfordrer vi dig til at rette henvendelse direkte til os. For at sikre, at din henvendelse bliver behandlet hurtigt og effektivt, beder vi dig sende en e-mail til bestyrelsen på følgende adresse: bestyrelsen@enghavepark.dk.

Vi i bestyrelsen er dedikeret til at tjene vores fællesskab og arbejder hårdt for at adressere ethvert spørgsmål eller bekymring, du måtte have. Vi værdsætter din feedback, da den hjælper os med at forbedre og styrke vores andelsforening.

Fremleje / Airbnb

Fremleje:

En andelshaver kan kun fremleje eller -låne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Nægtes fremleje skal bestyrelsen afgive skriftlig begrundelse herfor. Bestyrelsen kan kun godkende fremleje af en andelshavers lejlighed, såfremt andelshaveren har haft andelen i mindst 2 år. Bestyrelsens kan kun godkende fremleje af en andelshavers lejlighed i op til 2 år ud af et sammenhængende tidsrum af 3 på hinanden følgende år. Fremleje eller –lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. 

Dette er bestemt i vores vedtægter.

Airbnb / korttidsudlejning:

En andelshaver er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig til ferie og fritidsmæssige formål hvis de fastsatte regler for korttidsudlejning overholdes. Udlejningen må ikke få erhvervslignende karakter, og følgende skal overholdes: 

Pkt. 1: Lejligheden må højst udlejes 10 gange og maksimalt 49 dage pr. kalenderår. 

Pkt. 2: Anmeldelse til bestyrelsen og orientering af de øvrige beboere i opgangen skal ske skriftligt på mail til bestyrelsen, og med et opslag i opgangen eller seddel i postkassen til naboer.

Når du udlejer din lejlighed på Airbnb eller andre lignende platforme, er det vigtigt at tage hensyn til dine naboer for at sikre en god sameksistens og undgå klager. Her er nogle gode råd og husregler, du kan implementere:


1. Kommunikér med dine naboer: Informér dine naboer om, at du planlægger at udleje din lejlighed på Airbnb. Forklar dem, at du vil sikre dig, at dine gæster opfører sig ansvarligt.


2. Indfør støjregler: Gør det klart for dine gæster, hvad der anses for at være acceptabel støjniveau, og på hvilke tidspunkter støj skal minimeres, især om aftenen og om natten. Dette kan inkludere regler for brug af TV, musik og sociale sammenkomster.


3. Rygeregler: Hvis du tillader rygning, angiv specifikke områder, hvor det er tilladt, for at undgå at genere naboerne, og ligeledes informer om at det ikke er tilladt at ryge i opgange og på andre indedørs fælles arealer i foreningen.


4. Vejledning om fællesområder: Giv klare instruktioner om brugen af fællesområder som trapper, og eventuelle fælles faciliteter som vaskekælderen og skraldeskurer. Dette inkluderer retningslinjer for opbevaring af personlige ejendele som f.eks. barnevogne i opgange, cykler i gården og affaldshåndtering.


5. Antal gæster: Sæt en begrænsning for antallet af gæster, der kan opholde sig i lejligheden, for at undgå overfyldte situationer, der kan føre til støj og andre gener.


8. Nødkontakter: Giv dine gæster en liste over nødkontakter, herunder selvfølgelig dit eget nummer, men også til at håndterer akutte skader som vandskader, brænd eller andre problemer.

Uheld /  Skader

Når uheldet er ude, og der sker noget med lejligheden, varierer ansvaret og de nødvendige skridt, man skal tage, afhængigt af om man er lejer eller andelshaver. Her er en oversigt over forskellene mellem de to situationer og hvad du skal gøre:

Som lejer:

1. Skader og uheld: Som lejer har du ansvar for at passe på lejligheden og melde eventuelle skader, som du eller dine gæster forårsager, til AB Enghavepark. Dette inkluderer skader fra vandskader, brand eller lignende uheld.

2. Forsikring: Som lejer er det en god ide at have en indboforsikring, der dækker dine personlige ejendele og eventuel ansvarsskade, du kan forvolde på ejendommen. Bygningen og dens struktur er forsikret af AB Enghavepark

3. Rapportering af skader: I tilfælde af skader eller uheld skal du hurtigst muligt kontakte din de akut numre som er listet neden for i dette skriv og informere om situationen. Det er vigtigt at dokumentere skaden med fotos og beskrivelser.

4. Reparation og erstatning: Afhængig af skadens art og årsag kan A/B Enghavepark være ansvarlig for at foretage nødvendige reparationer. Hvis skaden er direkte forårsaget af lejeren, kan A/B Enghavepark kræve, at lejeren dækker omkostningerne eller trækker det fra depositummet.

Som andelshaver:

1. Skader og uheld: Som andelshaver har du ansvar for både din egen lejlighed og, i visse tilfælde, for fællesarealerne i andelsforeningen. Dette inkluderer ansvar for skader forårsaget af dig selv og dine gæster.

2. Forsikring: Andelsforeningen A/B Enghavepark har en bygningsforsikring, der dækker skader på selve bygningen og fællesarealer. Det er dog stadig vigtigt for andelshavere at have en indboforsikring og eventuelt en ejerskifteforsikring, der dækker skader inden for den enkelte lejligheds vægge. I f.eks. tilfælde af brænd eller voldsomme vandskader, er det andelshaverens egen indbo forsikring der dækker genhusning og erstatning på personlige egendele der måtte lide skade i forbindelse med ulykken og IKKE foreningens forsikring.

3. Rapportering af skader: Skader inden for din egen andel skal typisk håndteres af dig som andelshaver, hvilket betyder at du skal melde skaden til en af de henviste akutte numre der er listet nedenfor, mens skader på fællesarealer eller skader forårsaget af bygningens tilstand skal rapporteres til andelsforeningens administrator eller bestyrelse.

4. Reparation og erstatning: Som andelshaver er du ofte ansvarlig for at reparere skader inden for din egen lejlighed, mens andelsforeningen står for reparationer på fællesarealer og skader på bygningens struktur. Omkostningerne til disse reparationer kommer fra foreningens fælleskasse, som du bidrager til via din månedlige boligafgift.


Regler for ombygning af din lejlighed 

Som ejer/andelshaver er du underlagt byggeloven og foreningens regler og vedtægter. 

Når man står over for et byggeprojekt i sin lejlighed, skal man altid overholde gældende regler og krav til materialer, konstruktioner og tilladelser - herunder tilladelser fra foreningens bestyrelse. 

Du skal altid indhenter bestyrelsens godkendelse, inden ombygningen sættes i gang. Det er 100% dit ansvar som ejer/andelshaver at sikre dig, at alle regler bliver fulgt. Dit byggeprojekt starter altid med, at du sætter dig ind i, hvilke regler der gælder i den kommune, hvor din ejendom ligger. Nedenstående eksempel er fra Københavns Kommune: 

Du skal søge tilladelse til 

• Installationer eller etablering af nye gulvafløb, hvor der ikke tidligere har været gulvafløb. 

• Ombygninger, der medfører ændringer i bærende konstruktioner. 

• Ændringer af flugtvejsforhold og blænding af døre til trapper, som er flugtveje. 

• Opførelse af nye badeværelser. 

• Renovere og udvide eksisterende badeværelser. 

• Fjerne, opsætte eller ændre på ikke bærende skillevægge. 

• Opsætte forsænkede lofter. 

• Renovere et eksisterende køkken (herunder nedtage eller ændre gasrør). 

• Blænding af interne døre i lejligheden. 

Regler i bygningsreglementet og byggeloven skal altid overholdes, også selvom du ikke skal have byggetilladelse. 

El-arbejde: 

Du må kun lave el-arbejde, som ikke ændrer grundlæggende ved installationerne. Hvis der skal sættes nye installationer op, eller der skal ændres ved de eksisterende faste installationer, skal en autoriseret el-installatør udføre arbejdet. VVS-arbejde Du må gerne selv skifte vandhane, køkkenvask og toilet under visse forudsætninger, og hvis der ikke sker indgreb i de faste installationer. Alle arbejder på de faste vand- og afløbsinstallationer, etablering af nye vvs-installationer og alt arbejde med gasinstallationer skal udføres af en autoriseret vvs-montør. 

Entrepriseforsikring: 

Det anbefales, at man undersøger sine forsikringsforhold inden byggeprojektet igangsættes. Afhængig af projektets omfang kan det være nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring. Entrepriseforsikringen skal tegnes gennem foreningens forsikringsselskab. Bestyrelsen kan på ingen måde drages til ansvar for en ejers/andelshavers ændring, renovering eller ombygning af den enkeltes lejlighed og er dermed ikke ansvarlig for en eventuel ulovlig udført installation. Bestyrelsen kan forlange/foranledige, at ikke godkendte arbejder bliver ført tilbage til den oprindelige stand for ejers/andelshavers egen regning. Udover ovenstående henvises til den kommunale bygningsmyndighed.

Vigtigt:

Boremaskiner, slibemaskiner og andet støjende værktøj må KUN bruges mellem kl. 08.00 og kl. 19.00. Beboeren skal varsle gulvslibning og vedligeholdelsesarbejder, der medfører gener for naboer, med opslag i egen opgang senest tre døgn før. I weekender og helligdage må der KUN udføres støjende vedligeholdelsesarbejder eller ombygningsarbejder mellem kl. 09.00 og 18.00 og der skal tages hensyn bl.a. vinduer skal være lukket. 

Vaskeri

Du kan benytte vores fælles vaskeri i tidsrummet 07.00-22.00 alle dage.

Viceværten forsøger at holde orden og rent i vaskeriet ugentligt, og for at de kan gøre deres arbejde ordentligt bedes du overholde disse regler:

1. Husk at tage alt tøj med hjem efter end vask, Det er vigtigt, for at undgå at tøj bliver fjernet

2. Tøj fra gulvet, vindueskarme samt langbordet vil blive fjernet for at skabe plads til den næste der skal vaske.

3. Skal du tørre dit tøj, kan du benytte tørrestativ eller tørretumblere. Hav respekt for en igangværende vaske reservation der derefter har brug for tørretumbler, som derfor ikke kan benytte dem hvis du benytter dem i samme tidsrum. Vent til det er din tur.

4. Mangler du tøj som du har efterladt, kan du henvende dig til viceværten for at se om de ligger inde med det. Efterladt tøj opbevares i 2 mdr. derefter bliver det smidt ud.

5. Husk at vaskeriet er et fælles areal og at det er forbudt at ryge der.Affald / Genbrug 

1. Sortering af affald

Følg venligst retningslinjerne for sortering af affald, som inkluderer opdeling i genanvendeligt materialer (som pap, papir, glas og metal,) bioaffald, restaffald, og farligt affald.

2. Brug de tilvejebragte containere: 

Anvend de specifikke containere, som andelsforeningen stiller til rådighed for de forskellige typer affald.

3. Genbrug og genanvendelse:

Benyt gerne bytte-buret i porten, hvor beboere kan bytte eller give ting væk, som de ikke længere har brug for.

For større genstande som møbler eller specielle affaldstyper, som elektronik og lignende, benyt storskralds området som også er i porten. Husk at sorter storskraldet korrekt efter anvisningerne.

HUSK! Man må IKKE sætte byggeaffald i storskrald området! Det skal man selv bortskaffe på nærmeste genbrugsstation! 

4. Håndtering af farligt affald

- Batterier kommer i de dertil anrettede beholdere.

- Malingrester, kemikalier og andre former for farligt affald bortskaffes korrekt ved at det sættes i skralde skuret/buret tættest ved kælder nedgangen til vaskeriet, der står et metal skab til dette. Der står yderligere en kasse ovenpå skabet så du kan ligge de helt farlige ting derind, så børn ikke kan nå det. Så sikre viceværten det kommer ind i skabet og at det bliver tømt forsvarligt.

5. Vedligeholdelse af affaldsområder

Tænk venligst over hvordan du efterlader affaldsområderne. Sørg at der ikke ligger restaffald der ikke er pakket forsvarligt ind for at undgå skadedyr og ubehagelig lugt.

pap skal foldes og gøres så flad som muligt for at gøre plads til så meget som muligt.

Hvis affaldscontainere er overfyldte eller der er andre problemer, bør dette rapporteres til foreningens bestyrelse eller den ansvarlige person hurtigst muligt.

Ved at følge disse regler og gode vaner kan vi sammen skabe et mere bæredygtigt og behageligt bofællesskab, hvor affald håndteres effektivt og ansvarligt.

Husdyr Regler

Det er tilladt at have husdyr i lejligheden under forudsætning af, at den ikke er til gene for andre. 

Reglerne for husdyrhold blev vedtaget pa den ekstraordinære generalforsamling den 8. februar 2006: Stk. 8.1. 1. 


1. Bestyrelsen kan, efter skriftlig ansøgning, søge indeholdende oplysning om den påtænkte dyreart - meddele tilladelse til husdyrhold I ejendommen. 

2. Tilladelse til husdyrhold skal indhentes for hvert enkelt dyr man påtænker at anskaffe sig. 

3. Husdyr er ikke under nogen omstændigheder tilladt i gården. Derudover skal de transporteres i snor, egnet kasse eller taske på ejendommens fællesarealer. 

4. Det påhviler husdyrholderen at drage omsorg for, at husdyret ikke forretter nødtørft på ejendommens fællesarealer. 

5. Det påhviler husdyrholderen at drage omsorg for, at husdyrholdet hverken ved støj eller lugtgener forulemper ejendommens øvrige beboere. 

6. Det påhviler husdyrholderen at drage omsorg for, at husdyr hverken ved truende adfærd, i vildskab eller i kådhed forulemper ejendommens øvrige beboere eller andre husdyr. 

7. Uanset dette reglements tekst, skal henstillinger fra bestyrelsen eller ejendommens personale efterkommes. 

8. Ved overtrædelse af en eller flere paragraffer i nærværende reglement, kan bestyrelsen inddrage husdyrtilladelsen for den enkelte husdyrholder. 

        Stk.8.2. Inddragelse af tilladelse kan i påkommende tilfælde gælde samtlige husdyr tilhørende husstanden. 

        Stk.8.3 Inddrages en husdyrtilladelse, fastsættes en frist for bortskaffelse af husdyret efter aftale mellem bestyrelsen og pågældende husdyrholder. Kan der ikke opnås enighed om fastsættelse af tidsfrist, fastsætter bestyrelsen egenrådigt en frist. 

9. Overholdes en tidsfrist for bortskaffelse af husdyr på grund af inddragelse af husdyrholdstilladelse ikke, eller anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse efter nærværende reglement, vil det blive betragtet som overtrædelse af husorden/misligholdelse af lejekontrakt, hvilket kan medføre opsigelse af lejemål, eller eksklusion af andelsboligforeningen Jf. reglerne herom. 

10. Nærværende reglement udleveres, gennemlæses og underskrives som samtykkeerklæring før endelig tilladelse gives. Det er tilladt at holde akvariefisk, stuefugle og dyr i bur som fx kanin og hamster, når det sker i begrænset omfang. Bestyrelsen kan forlange husdyret fjernet, hvis det er til gene for andre.