Kælder Projekt

Her prøver vi at lave en så fyldestgørende side med information af dokumenter og tidsforløb så alle kan holde øje med hvad der sker i kælderen.

Her er et udkast af rapporten som vi fik fra Hussvamp Laboratoriet 17/5-2024. Den fulde rapport er at finde på administration DK's hjemmeside:

Baggrund, formål og omfang af undersøgelsen

Undersøgelsen er udført som en punktvis screening mhp. at påvise evt. tilbageværende asbestforekomster efter udskiftning af asbestholdig rørisolering og efterfølgende rengøring. Vi er blevet gjort bekendt med, at der i ifm. den udførte asbestrengøring tidligere er udtaget renhedsprøver på foranledning af udførende entreprenør. Der er alene fortaget undersøgelse i de nedenfor benævnte områder, og der er ikke foretaget undersøgelse i skjulte konstruktioner og bygningsdele. Resultatet af nærværende undersøgelse er udelukkende sigende for den aktuelle kælder og må derfor ikke ses som gældende for samtlige rengjorte kælder i A/B Enghave Park.

Konklusion:

"Vi har ved vores besigtigelse den 3. maj 2024 af kælderen under Enghavevej 60, 1760 København V, udtaget 8 prøver fra forskellige overflader mhp. at dokumentere evt. asbest forekomster. Der er i prøverne P.2, P.3, P.5, P.6 og P.8 påvist et tilstedevær af asbestfibre. Prøverne er udtaget på lægter ifm. depotrum, murfremspring, kabelbakker og rørføring. Der er i prøverne P.1, P.4 og P.7 ikke påvist asbestfibre. Prøverne er alle udtaget på gulvflade. Grundet kælderens historik omhandlende tidligere asbestarbejde ifm. udskiftning af rørisolering vurderes det, at de påviste asbestforekomster er en reminiscens efter det tidligere arbejde og at den tidligere udførte asbestrengøring ikke har været udført tilstrækkeligt grundigt. Ovenstående kan endvidere begrundes ved, at der for nuværende ikke er asbestholdigt materiale i kælderen og at der i den mellemliggende periode mellem den tidligere udførte asbestrengøring og tidspunktet for nærværende undersøgelse, jf. rekvirent ikke har været foretaget asbestholdigt arbejde i kælderen. Som anført i denne rapports indledning er prøveresultaterne udelukkende sigende for den undersøgte kælder. Vi anbefaler, at der foretages en tilsvarende punktvis screening for asbestforekomster i samtlige kældre der tidligere har været berørt af det udførte asbestarbejde, hvorefter en detaljeret handlingsplan kan udarbejdes og behovet- og eller niveauet for påkrævet asbestrengøring i hver kælder kan bestemmes. For den undersøgte kælder under Enghavevej 60 anbefaler vi, at alt personophold ophøre og at der ikke afhentes effekter/inventar fra kælderen, idet dette kan medføre en yderligere spredning af asbestfibre. Indtil den anbefalede supplerende screening er foretaget i øvrige kældre anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip, ligeledes at personophold ophøre og opmagasinerede effekter bliver i kælderen. Ved uopsættelige ærinder i kælderen skal forholdsreglerne for ophold/arbejde i asbestforurenede områder efterleves, dvs. at de nødvendige værnemidler skal benyttes.

Vi står gerne til disposition med yderligere rådgivning.

Med venlig hilsen HUSSVAMP LABORATORIET"